<nav class="navbar navbar-default">
<div class="container-fluid">
<!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
<div class="navbar-header">
<button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1">
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
</button>
<a class="navbar-brand" href="#"><img src="images/palp-pplogo.png" alt="pplogo"/></a>
</div>

<!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
<div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
<ul class="nav navbar-nav">
<li class="active"><a href="#">Overview<span class="sr-only">(current)</span></a></li>
<li><a href="#">Features</a></li>
<li><a href="#">Screenshots</a></li>
<li><a href="#">App In The News</a></li>
<li><a href="#">Reviews</a></li>
<li><a href="#">Get It Now</a></li>
</ul>
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
<li><a href="#">Link</a></li>
<li class="dropdown">
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false">Dropdown <span class="caret"></span></a>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<li><a href="#">Action</a></li>
<li><a href="#">Another action</a></li>
<li><a href="#">Something else here</a></li>
<li class="divider"></li>
<li><a href="#">Separated link</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</div><!-- /.navbar-collapse -->
</div><!-- /.container-fluid -->
</nav>

<script type="text/javascript" src="bootstrap-3.3.4-dist/js/bootstrap.min.js"></script>